Spracovanie osobných údajov (GDPR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nám ukladá povinnosť, vyžiadať si od zákazníka súhlas na spracovanie osobných údajov. Bez tohto súhlasu nemôžeme spracovať Vašu objednávku a používať údaje ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky. Súhlas je možné udeliť v časti objednávky pri vyplňovaní fakturačných údajov a adresy doručenia.

Pre uskutočnenie objednávky potrebujeme súhlas na spracovanie týchto údajov.

Fakturačné údaje
• obchodný názov spoločnosti podľa Obchodného alebo živnostenského registra, pri
fyzickej osobe jej meno a priezvisko.
• ulica a číslo domu
• mesto a poštové smerovacie číslo (PSČ)
• telefónne číslo
• e-mailová adresa
• identifikačné číslo organizácie (IČO)
• daňové identifikačné číslo (DIČ)
• identifikačné číslo platcu dane z pridanej hodnoty (IČ DPH)

Fakturačné údaje budú ďalej spracované na vystavenie daňového dokladu , pre potreby vedenia účtovníctva v externej firme a všetkých úkonov s tým spojených (napríklad daňová kontrola).

Adresa doručenia
• názov spoločnosti, pri fyzickej osobe meno a priezvisko
• meno zodpovednej osoby ktorá zákazku od prepravcu preberie, ako aj kontakty:
telefónne číslo a e-mailovú adresa
• ulica a číslo domu
• mesto a poštové smerovacie číslo (PSČ)

Adresa doručenia, meno zodpovednej osoby ktorá tovar preberie, telefonický kontakt a emailovú
adresu poskytneme prepravnej spoločnosti za účelom doručenia objednávky.