Súťaž o ceny – MS v hokeji 2019

Súťaž o ceny – MS v hokeji 2019

🥅Vyberte si z našej ponuky a zažite s nami atmosféru MS v hokeji!🏒
🥇Každý nákup bude zapojený do žrebovania o ceny!🥇
Ceny v súťaži 
1. nákupná poukážka do eshopu fanworld.sk v hodnote 30 €
2. nákupná pokážka do eshopu fanworld.sk v hodnote 20 €
3. nákupná poukážka do eshopu fanworld.sk v hodnote 10 €
 
V našej hokejovej ponuke nájdete:
slovenské dresy s možnosťou personalizácie🇸🇰
mikiny🙋‍♂️
tričká👕
zahraničné dresy s možnosťou personalizácie🌎
fanúšikovský sortiment🧢
 
Využite pri platbe ISIC a získate zľavu 10 % na celý sortiment.🔟
 
🛒Nakúpte u nás a môžete vyhrať nákupné poukážky. Za každý nákup získavate jeden los do žrebovania. Súťaž trvá do skončenia MS – 26. 5. 2018. Viac na www.fanworld.sk🎉
Ceny do súťaže venoval eshop fanworld.sk
—————————————————————————————————————————

Štatút súťaže

„Súťaž o o ceny – MS v hokeji 2019“

 

I. – Účel užívateľskej súťaže

1. Názov užívateľskej súťaže je „Súťaž o o ceny – MS v hokeji 2019“. Cieľom organizovania uvedenej užívateľskej súťaže je reklama a podpora produktov vyhlasovateľa súťaže TOPZONE, s.r.o., F. Kazinczyho 1257, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36275000, DIČ: 2022057510, IČ DPH: SK2022057510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17501/T, e-mail: ceo@fanworld.sk, telefónne číslo: +421 (0) 911 892 813.

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „Súťaž o ceny – MS v hokeji 2019“ je spoločnosť TOPZONE, s.r.o., F. Kazinczyho 1257, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36275000, DIČ: 2022057510, IČ DPH: SK2022057510, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17501/T, e-mail: ceo@fanworld.sk, telefónne číslo: +421 (0) 911 892 813

2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VII.1 tohto štatútu (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.

III. – Začiatok a ukončenie súťaže

Užívateľská súťaž s názvom „Súťaž o ceny – MS v hokeji 2019“ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 13.5. do 26.5.2019.

IV. – Pravidlá súťaže

1. „Súťaž“ sa uskutoční v termíne od d 13.5. do 26.5.2019.

2. Do „Súťaže“ bude zaradený každý, kto v stanovenom termíne zrealizuje úspešnú objednávku tovaru na eshope fanworld.sk
V. – Výhry

1. nákupná poukážka do eshopu fanworld.sk v hodnote 30 €

2. nákupná pokážka do eshopu fanworld.sk v hodnote 20 €
3. nákupná poukážka do eshopu fanworld.sk v hodnote 10 €

*Ceny do súťaže venoval fanworld.sk

VI. – Žrebovanie

Žrebovanie výhercov „Súťaže“ sa uskutoční do týždňa od ukončenia súťaže. Mená výhercov budú zverejnené na stránke www.fanworld.sk a na sociálnych sieťach Fanworld do týždňa od ukončenia súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní správou na FB, telefonicky alebo e-mailom. Výhry výhercom budú doručené spoločnosťou TOPZONE s. r. o. na poštové adresy zaslané v správe, prípadne zdelené telefonický. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote – 7 dní, prepadá táto výhra v prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave.

VII. – Účasť v súťaži

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi súťaže. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže (spoločnosť TOPZONE, s.r.o.).
https://www.fanworld.sk/ochrana-osobnych-udajov/

https://www.fanworld.sk/spracovanie-osobnych-udajov-gdpr/

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

VIII. – Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia „Súťaže“ trvá od 13.5. do 26.5.2019 (23:00 hod) (vrátane) na portáli www.fanworld.sk.

IX. – Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

X. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

XI. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.

2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.

3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Sládkovičove dňa 13.5.2019.

TOPZONE, s.r.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *